kalimah.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

v:rgo – компас كلمات اغاني

Loading...

[intro]
аве тоя компас нещо се ебава брат

{hook]
тежко влизам, няма слабо
всички пляскат, викат браво
толкова си бавен, че щи викам (как) – бабо
бързи – usain, огъни – flames
4 и 20 с аверите – blaze
рапа ти scr-p, copy и paste
bug-на компаса остана на east
тежко влизам, няма слабо
всички пляскат, викат браво
толкова си бавен, че щи викам (как) – бабо
бързи – usain, огъни – flames
4 и 20 с аверите – blaze
рапа ти scr-p, copy и paste
bug-на компаса остана на east

{verse 1]
гърмял съм в метрото – metro boomin
с man bun на главата като supers4upen
с ко съм различен ли, те спят аз съм буден
викат въй не спирай мойче, много добре направо чуден
аз учуден викам си дойде и тоз ден
в който думите в главата ми ме правят мощен
имам още, пълен кат счупена поща
всеки втори бияч, всеки трети с походка лоша
а характера им твърде омърсен дори за коша
гледам да не съм замесен, ‘ма някак си все съм в кюпа
от ся ги чупя мойче, почакай да се излюпя
изградил бил той, ‘ми аз съм тука да го срутя

{hook]
тежко влизам, няма слабо
всички пляскат, викат браво
толкова си бавен, че щи викам (как) – бабо
бързи – usain, огъни – flames
4 и 20 с аверите – blaze
рапа ти scr-p, copy и paste
bug-на компаса остана на east
тежко влизам, няма слабо
всички пляскат, викат браво
толкова си бавен, че щи викам (как) – бабо
бързи – usain, огъни – flames
4 и 20 с аверите – blaze
рапа ти scr-p, copy и paste
bug-на компаса остана на east

{verse 2]
имам 2,30 в джоба – стигат ми да та купя
за някои съм мръсен, дори след като се изкъпя
карай си в лентата, тъп моля ти са гледай си пътя
и когато вляза пази са, защото – ра-та-та-та
блъскам силно кат врата, когат’ става течение
всеки койт’ погледна в очите – виждам презрение
казваш че не бивам, ‘ма не съм ти искал мнение
ща питам аз след време риторично – а добре ли е?
няма да спирам ве, няма да бавя
вълна съм голяма, вдишай че давя
парфюм си нетраен – такива не трая
забравих си чая в другата стая
свършва с 56 и започва с 0
където скивам кървища, пристигам – акула
чайка съм – грача, лук – плачат
удара точен за края на мача
не спирам да крача, hater-а храча
паля паляка ве, аз съм палача
(паля го, паля го, паля го)
паля паляка ве, аз съм палача
(паля, fire, ugh)
удара точен за края на мача

{hook]
тежко влизам, няма слабо
всички пляскат, викат браво
толкова си бавен, че щи викам (как) – бабо
бързи – usain, огъни – flames
4 и 20 с аверите – blaze
рапа ти scr-p, copy и paste
bug-на компаса остана на east
тежко влизам, няма слабо
всички пляскат, викат браво
толкова си бавен, че щи викам (как) – бабо
бързи – usain, огъни – flames
4 и 20 с аверите – blaze
рапа ти scr-p, copy и paste
bug-на компаса остана на east