kalimah.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

paul mccartney - hello goodbye lyrics

Loading...

(lennon/mccartney)

you say yes, i say no
you say stop and i say go go go, oh no
you say goodbye and i say h-llo
h-llo h-llo
i don’t know why you say goodbye, i say h-llo
h-llo h-llo
i don’t know why you say goodbye, i say h-llo

i say high, you say low
you say why and i say i don’t know, oh no
you say goodbye and i say h-llo
(h-llo goodbye h-llo goodbye) h-llo h-llo
(h-llo goodbye) i don’t know why you say goodbye, i say h-llo
(h-llo goodbye h-llo goodbye) h-llo h-llo
(h-llo goodbye) i don’t know why you say goodbye
(h-llo goodbye) i say h-llo/goodbye

why why why why why why do you say goodbye goodbye, oh no?

you say goodbye and i say h-llo
h-llo h-llo
i don’t know why you say goodbye, i say h-llo
h-llo h-llo
i don’t know why you say goodbye, i say h-llo

you say yes (i say yes) i say no (but i may mean no)
you say stop (i can stay) and i say go go go (till it’s time to go), oh
oh no
you say goodbye and i say h-llo
h-llo h-llo
i don’t know why you say goodbye, i say h-llo
h-llo h-llo
i don’t know why you say goodbye, i say h-llo
h-llo h-llo
i don’t know why you say goodbye, i say h-llo h-llo

hela heba h-lloa
hela heba h-lloa, cha cha cha
hela heba h-lloa, wooo
hela heba h-lloa, hela
hela heba h-lloa, cha cha cha
hela heba h-lloa, wooo
hela heba h-lloa, cha cah cah

كلمات أغنية عشوائية

اهم الاغاني لهذا الاسبوع

Loading...