kalimah.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

khun paung paung – lo ywel كلمات اغاني

Loading...

[chorus _ khun paung paung]
လိုꩻယွဲး လိုꩻယွဲး လိုꩻယွဲးနီယိုနဝ်လိုꩻယွဲး
လိုꩻယွဲး လိုꩻယွဲး လိုꩻယွဲးနီယိုနဝ်လိုꩻယွဲး
လိုꩻယွဲး လိုꩻယွဲး လိုꩻယွဲးနီယိုနဝ်လိုꩻယွဲး
လိုꩻယွဲး လိုꩻယွဲး လိုꩻယွဲးနီယိုနဝ်လိုꩻယွဲး

[verse _ khun paung paung]
အနယ်ꩻပညာႏဆင်ႏရန်းဖုံႏထို
အနုပညာပင်ႏတသွောင်းပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻ
ဟံႏကမ္ဘာႏ ဟံႏကမ္ဘာႏယံတသွိုး
အနာႏဂါတ်တာႏ အနာႏဂါတ်တာႏယံကပြွိ
ကားကအဝ်ႏတဖဲ့ꩻတခဝ် အလိုႏမာꩻပီပီ
နာꩻသွီႏမိဉ်ႏအဲဉ်ထဝ်းတဲ့အလိုႏမာꩻသီ
ခွေသꩻရာႏယိုခွေအွဥ်ႏနယ်နာꩻအီႏထီႏ
မွိုးနဂါꩻဖာဝိဇ္ဇာႏပအိုဝ်ႏသွီႏ
လိုꩻခြာနဝ်မိဥ်ႏအုံတဲ့အုံဒါႏဒါႏ
နွို့အူႏထွီႏမွိုန်းတဝ်းနောပါꩻကိစ္စ
အဝ်ႏနာႏထာꩻတဲ့ထင်ႏသေꩻပါ
နာꩻနဝ်ပီႏသင်ခရာႏ နာꩻသ့ꩻဓာတ်နဝ်ထဲ့ဖွိုႏငါႏ
ခွေယိုနဝ်မိဥ်ႏအဝ်ႏမို့ꩻလောင်းကီ နာꩻနဝ်အွိုးအဝီႏစိ
ခွေတဖူꩻခွေလွေꩻနာꩻနဝ်ꩻလွဥ်ညိ
အမွေးတဝ်းနယ်ႏ နာꩻယိုနဝ်ꩻတမုဲင်ꩻပို
ခွေအွေႏသီမွိုးလိဥ်းနဲ့နာꩻယို
လွဥ်မာꩻမွော့တဝ်းကန်းလန်းကန်းလန်းနော
ခွေမိဥ်ႏသတ်မဲ့ꩻဝွစ်ဝတ် ထိုꩻညာꩻညာꩻမဲ့ကိုခြုခြပ်
မာꩻကတေႏနဲ့ခွေမိဥ်ႏနုတ်ဆက်
ထူႏရေꩻချာတဝ်းခွေ motherf_ck နဲ့
ထွာတမုဲင်ꩻနဝ် ထွာတမုဲင်ꩻနဝ် ထွာတမုဲင်ꩻနဝ်
မွေးခွိုꩻမျိုꩻရေꩻယိုခွေမာꩻဖေႏတဖဲ့ꩻတခဝ်
နာꩻထင်ႏသေꩻနီပအိုဝ်ႏ နာꩻဝင်ꩻသ့ꩻနီပအိုဝ်ႏမွေးနေႏ
ခွေအွေႏတွိုက်စဲစ်သီနဝ်
[verse _ khun htetz naing]
ခွေယိုနဝ်ပအိုဝ်ႏပေႏလိုꩻယွဲးတဖြာꩻ
ခွုမ်မာꩻဒျာႏခေတ်တသာလိုꩻယွဲးထာꩻမာꩻ
နာꩻရိုꩻဒျာႏကွဉ်ကချာပအိုဝ်ႏခွမ်ꩻလာꩻမ့ꩻရက်ခွိုꩻတဲ့
ခွေထာꩻယူႏနဝ်တဗွုန်တဝ်းသီသွ့ꩻပေႏ
နီသ့ꩻဓာတ် နီထာꩻယူႏ နီထာꩻအုံꩻထာꩻအဝ်ႏဖုံႏယိုနဝ်
အဝ်ႏလိုႏပြောင်ꩻလုဲင်ႏနဝ်ညလဲဉ်း
အဖဲ့ဖဲ့အခဝ်ခဝ်နီလိုꩻမျိုꩻယိုနဝ်
အဝ်ႏကုဲင်ထဲ့ဆုဲင်ꩻငါႏဝင်ꩻနဝ်ညငါႏလဲဉ်း
ဝင်ꩻထီႏဖွီနီပအိုဝ်ႏ ကွပ်စွဉ်ႏနီ ကွပ်စွဉ်ႏနီအဆင်ႏရန်းဖွိုႏ
တနီꩻခါ တနီꩻခါ ယံကတွိုႏ
ကျိုꩻစာꩻမ့ꩻလိုꩻယွဲးဖုံႏနီအဝ်ႏလိုႏကျိုꩻစာꩻ
ထွားငါႏမွုန်းဒုံကို နာꩻထွားညာꩻဗဲင်းဝင်ꩻခမ်း
ဝင်ꩻအုံအဝ်ႏခွုမ်မာꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻစား
အဓိကတွမ်ႏသာမညယိုနာꩻခွယ်ꩻချာꩻဒါႏဒါႏမွိုင်
နာꩻထွာလဲဉ်းသွူလိုꩻယွဲးခေတ်ယိုနဝ်ကား
နီမွိုးဖာ နီမွိုးဖြား ဖာဖြားသီးအမွီႏဟဝ်နဝ်တဲ့နီအဝ်ႏလိုႏထူႏသွုံꩻ
တဟဝ်တဝ်းဖဲ့အဝ်ႏလိုႏပြောင်ꩻလုဲင်ႏကွေး
အီႏလွေꩻငါထဲင်းမွုန်း နာꩻလ့ꩻခြေင်အထွူႏလွုမ်ꩻ
ယူႏခူခူကျံႏစဲႏတန်တန် နီလိုꩻယွဲးဖုံႏနဝ်အဝ်ႏလိုႏနက်ယံယံ
ကဝ်ႏတရေꩻဖုံႏဖေႏကတုဲင်မွံꩻဗန် အဝ်ႏလိုႏခံႏနွောင်ꩻရီးတလီꩻမဲဉ်သန်သန်

[verse _ khun moung]
အအုံအဝ်ႏအနာႏဂါတ်တဗွိုန်ထွ့ꩻတဝ်းဝင်ꩻ
အကျောင်ꩻရင်ꩻအဝ်ႏဒွုန်းနေး ayy
ယူႏထွားယွယွဒျာႏတပါႏတဝ်းပါꩻအလင်ꩻ
အပါႏချင်ဒျာႏနီ ayy ayy
တဖြာꩻမိဉ်ႏမာꩻငဝ်းတဖြာꩻနာႏလိုႏတဝ်း
အဲဉ်ထဝ်းစွဲးကမ်းဖေႏဖေႏ
ဒေါ့ဟွေႏဒေါ့ထာꩻဒေါ့ပါꩻဒေါ့နာꩻဒေါ့ဆာဝင်ꩻလွုမ်ꩻတေႏတေႏ
သီထာꩻထီႏဖုံႏနဝ်နုဲင်းမုဲင်ꩻ အအုံအဝ်ႏဖုံႏနဝ်နုဲင်းမုဲင်ꩻ
နာꩻဒေါ့မွိုင်နာꩻဒေါ့မွိုင်နာꩻဒေါ့မွိုင် f_ck ayy
နာꩻနားအွိုင်နာꩻနားအွိုင်နာꩻနားအွိုင်ဟောင်း ayy
ခွေယိုပအိုဝ်ႏပေႏ သီဖုံႏတဲ့ထွာဒျာႏပအိုဝ်ႏပေႏ
ပအိုဝ်ႏပေႏ‌ ပအိုဝ်ႏပေႏ ပအိုဝ်းပေႏဖုံႏဟွေး
(ပအိုဝ်ႏပေႏ‌ ပအိုဝ်ႏပေႏ ပအိုဝ်းပေႏဖုံႏဟွေး)
သ့ꩻကိုအဝ်ႏတွိုင်ꩻဒေါ့ꩻဟုဲင်း မဲဉ်ထွာမုဲင်ꩻတဲ့ဒေါ့ꩻလုဲင်း
ဒေါ့ꩻမိဉ်ႏထွူတဲ့လိုႏမာꩻမုဲင်ꩻတဲ့သ့ꩻကိုဖုံႏတဲ့ယူႏဟုဲင်း
မူႏမူႏခိုခိုနက်ရုဲင်း သွꩻပေႏဖုံႏတဲ့မာꩻကုဲင်း
အနာႏဂါတ်ငါတာႏဖေႏသာႏယာႏ
ပအိုဝ်ႏပေႏဟွေးနီနက်ရုဲင်း
ကာႏကအဝ်ႏပအိုဝ်ႏပေႏဖုံႏ ဟွူႏဟွူႏဟွူႏ
နီအဝ်ႏလိုႏမာꩻတဲ့မာꩻမွေးမွေးခန်းသွူႏ
[chorus _ khun paung paung]
လိုꩻယွဲး လိုꩻယွဲး လိုꩻယွဲးနီယိုနဝ်လိုꩻယွဲး
လိုꩻယွဲး လိုꩻယွဲး လိုꩻယွဲးနီယိုနဝ်လိုꩻယွဲး
လိုꩻယွဲး လိုꩻယွဲး လိုꩻယွဲးနီယိုနဝ်လိုꩻယွဲး
လိုꩻယွဲး လိုꩻယွဲး လိုꩻယွဲးနီယိုနဝ်လိုꩻယွဲး

كلمات أغنية عشوائية

اهم الاغاني لهذا الاسبوع

Loading...