kalimah.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

farzan – oon maghzesh inja nist كلمات اغاني

Loading...

؛[قسمت اول]؛
رو به کمال ميکشه قد
تخمشه ديگه به شک نميده راه
جلوش سينه ستبر
بي بال ميزنه پر
قفسو ميکنه از جاش پا ميشه ميخنده در
ميره از طعم شکست
ميدونه پرنده هاي اسير ديگم منتظر ديدنشن
تو نيمه شب
باز ميکنه پاهاي خستشو
بالهاي بستشو تا پرواز رو از سر بگيره بدون يه ذره ترس
اولين نفر تو مسير خطر
تو تنگترين عرصه ميذاره اثرشو نمياد قافيه تنگ
طعم ترس ميده بوي نفساش
خونين دستاش هردو قرمزن انگار که پاشيده رنگ
پهن ميکنه قلم مو رو رو بوم زندگي بدون لحظه اي درنگ ميزنه نقش
جهانو زير دستاش
جوري که هست انعکاس ميده ميشه نقاش
با خون تابلو رو اون ميکنه خلق

همخوان :
اون مغزش اينجا نيست اون مغزش اينجا نيست اون مغزش اينجا نيست
روي ابرهائه
اون مغزش اينجا نيست اون مغزش اينجا نيست اون مغزش اينجا نيست
فکر پروازه
اون مغزش اينجا نيست اون مغزش اينجا نيست اون مغزش اينجا نيست
فرشته ي مرگ باهاشه

قسمت دوم :
در حال فرار
از خودش ميدونه که اگه بخواد پر بکشه فقط و فقط زمانش الانه
ميخواد از پاهاي زخميش طنابو دراره
طنابي که اسمش محرض فقط زمان حاله
بايد يه در باز شه
واسه ي هم نوعاش يا کالبد بعديش حتي اگه خودش توي آينده نباشه
مثل آليس گم توي عالم عجايب
وقت شناس ولي ساعتش خرابه
اون تنش لت و پاره
مغزش به وهم دچار
تاريکي هم اتاقش
نور رو به قتل رسونده
پراشو تاب ميده
پا ميشه راه ميره
آزاديو خواب ديده
تو عمق درد خودش
حسش مبهم و گنگ
طلسمش کرده عقده
نوشته هاش خورده
انگار يه سد جلوشه
اون تها نور ديده
ترسشو غورت ميده
وقت عبور ميشه
سد رو ميکنه با عشق
اون مغزش اينجا نيست اون مغزش اينجا نيست اون مغزش اينجا نيست
اون خود فرزان

همخوان :
اون مغزش اينجا نيست اون مغزش اينجا نيست اون مغزش اينجا نيست
روي ابرهائه
اون مغزش اينجا نيست اون مغزش اينجا نيست اون مغزش اينجا نيست
فکر پروازه
اون مغزش اينجا نيست اون مغزش اينجا نيست اون مغزش اينجا نيست
فرشته ي مرگ باهاشه