kalimah.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

alpha blondy – sebe allah y’e كلمات اغاني

Loading...

la ila ilalao mahamadou r-ssoulilaï
mahamadou r-ssoulilaï
sébé alla yé, sélé allah yé… sé
sébé alla yé, sélé allah yé sé
sébé alla yé, sélé allah yé sé, yé sé
sébé alla yé, n’ko sébé allah yé sé
sé mibi néyé
sé mibi iléyé
allah kodi iléda
ni mi-bi iléla
ni mi-bé néla
allah kohodo anougou la
sé mibi iléyé
n’ko sé mibé n’néyé
m-ssa ko oni annougoula

téré béyé
kalo béyé
fôgnon ni dji béyan
mogohou béye
sogohou béye
djinanhou fanan béhantchêman
téré béyé
kalo béyé
fôgnon ni dji béyan
mogohou béye
sogohou béye
djinanhou fanan béhantchêman

n’ko sébé allah yé, sébé alla yé sé
sébé allah yé, sébé allah yé sé
sébé allah yé sé, sébé allah yé sé, sé, sé
sébé allah yé sé, sébé allah yé sé
séri séri, n’gouyé séri n’téri
séri séri allah dari n’téri

dougoukoro bé ansé kôro
sangoro béankounan
dougoukoro béansé kôrô
lolohou béankounan
séri séri, n’gouyé séri n’téri
séri séri m-ssa dari n’téri